Đáp Án Tham Khảo Đề Thi Môn Toán Tốt Nghiệp THPT 2023

28/06/2023
324 Lượt xem

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2023, chiều ngày 28/6 các thí sinh sẽ bước vào thi môn thứ 2 là môn toán với hình thức trắc nghiệm trong vòng 90 phút. Dưới đây là đáp án tham khảo của các mã đề.

Nội dung chính trong bài(Ẩn)

 

 

Đề thi chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 101 

1.A 2.B 3. B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.A 9.A 10.B
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 102

1.A 2.C 3.C 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.B 12.A 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.A
21.A 22.B 23.C 24.A 25.A 26.B 27.C 28.A 29.D 30.B
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 103

1.B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.C 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.C 23.A 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 104

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 105

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 106

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 107

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 108

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.A 20.D
21.A 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.C 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 109

1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11.C 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 110

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 111

1. D 2. C 3.B 4. C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10.C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 113

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 114

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 115

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 116

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 117

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 118

1.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B
11.C 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.D 29.B 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 119

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.B 10.B
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 120

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 121

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 122

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.A 12.D 13.D 14.C 15.D 16.B 17.D 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.C 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 123

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.A
11.B 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.A
21.D 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29. 30.D
31.A 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2023 – mã đề 124

1.D 2.A 3.A 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.A 20.A
21.C 22.C 23.A 24.B 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30.C
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C
41.D 42.B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.D 48.C 49.B 50.B

(đang cập nhập......)  

>>: Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án đề thi môn toán thpt quốc gia 2023 (full mã đề chi tiết)